Thời khóa biểu
21/11/2013

Thời khóa biểu khối lớp 4
  

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 4

NĂM HỌC 2011 - 2012

 

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Buổi sáng

Chào cờ

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

LT&C

Toán TC

LT&C

Toán TC

Tập đọc

Kể chuyện

Tập đọc

Tập làm văn

Tập làm văn

Chính tả

Lịch sử

Tiếng việt TC

Địa lý

Tiếng việt TC

Kỹ Thuật

Thể dục

 

Thể dục

Sinh hoạt lớp

Nghỉ trưa

Buổi chiều

Mĩ Thuật

 

Âm nhạc

 

 

Đạo đức

 

       Khoa học

 

 

Khoa học

 

Tiếng Anh

 

 

Tiếng Anh

 

NGLL